ASSYRIAN
PHOTO ALBUM

Send your Assyrian pictures to Firas Jatou, (jatou@waves.toronto.edu)